Thursday, July 25, 2024
HomeOverige ConsumentenzakenINHOLLAND schandalen

INHOLLAND schandalen

Controle op de kwaliteit van het Hoger Onderwijs in Suriname moet strakker

Recentelijk verscheen in Nederland het rapport van de inspecteur H.G. J. Sleur van het Hoger Onderwijs (april 2011) inzake de dreigende integriteit situatie bij de Hogeschool INHOLLAND in Nederland. Het rapport was vrij vernietigend voor het imago van de Hogeschool. Zware woorden vielen in de tekst van het rapport. Een aantal bevindingen in het kort.

Bij vijf opleidingen van Hogeschool Inholland vond onderzoek plaats naar de naleving van de Wet op het hoger onderwijs (WHW), de naleving van interne regels inzake toetsing en examinering, en het eindniveau van afgestudeerden. Drie opleidingen van de Hogeschool werden geselecteerd op basis van informatie over alternatieve afstudeertrajecten. Bij de andere twee opleidingen was geen sprake van een alternatief traject en had de inspectie vooraf geen aanwijzingen van mogelijk kwaliteitsfalen. Bij vier van de vijf onderzochte opleidingen blijkt sprake van aanzienlijke tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften, de interne regels en procedures, en de borging van het eindniveau van afgestudeerden. Bij deze vier opleidingen stelde een commissie van deskundigen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vast dat een aanzienlijk deel van de afgestudeerden het HBObachelorniveau niet bereikte. Dit betreft zowel regulier afgestudeerden als afgestudeerden via de alternatieve afstudeertrajecten. De inspectie kenmerkt de vier opleidingen op basis hiervan als zeer zwak.

De uitkomst is dat vier van de vijf onderzochte opleidingen aanzienlijke gebreken vertonen in de naleving van de Wet op het hoger onderwijs, de naleving van interne regels en/of de borging van het eindniveau. Het betreft de opleidingen Bedrijfseconomie te Haarlem, Commerciële Economie te Diemen, Media & Entertainment Management te Haarlem en Vrijetijdsmanagement te Diemen. Er was sprake van een alternatief afstudeertraject. De NVAO heeft vastgesteld dat een aanzienlijk deel van de afgestudeerden in de steekproef van het reguliere traject en een aanzienlijk deel van de afgestudeerden in het alternatieve afstudeertraject, niet het HBO bachelorniveau bereikte.

Interessant is voorgaande rapport voor Suriname omdat juist deze Hogeschool INHOLLAND in Suriname opereert onder de zelfde naam. De directeur alhier beweert dat het opleidingsinstituut in Suriname geen blaam treft en in feite een eigenstandige opleidingsinstituut is en los gezien moet worden van de blamerende zaken die zich afspelen in Nederland. Wat opmerkelijk is dat tenminste twee van de opleidingen (Bedrijfseconomie en Commerciële Economie) ook in Suriname worden gegeven, danwel de verschillende vakken die bij deze opleidingen horen.

De vraag die de Surinaamse overheid zich moet stellen is hoe het staat met de kwaliteit van de aangeboden opleidingen van de Hogeschool INHOLLAND in Suriname, maar ook de ander particuliere HBO-instellingen. De Surinaamse studenten moeten worden beschermd door de wetgever. Op het ogenblik kent Suriname geen inspectie voor het Hoger Onderwijs en wat ons betreft moet deze inspectie er spoedig komen. De instituten voor Hoger Onderwijs rijzen als paddenstoelen uit de grond. Of dat niet genoeg is vertelt men rond dat men reeds geaccrediteerd is in Nederland en dat dit een garantie is voor goede kwaliteit. Niks is daarvan waar!

Alle buitenlandse HBO instellingen moeten onderworpen worden aan de Wet NOVA en dat is de Surinaamse wet voor de accreditatie. Minister en politici pas op de Surinaamse zaak! Suriname moet af van het imago van een “Banen Republiek”. Kletsverhalen dat men al vanuit Nederland of een ander land is geaccrediteerd en dat het dus niet nodig is in Suriname alsnog te worden geaccrediteerd behoren tot het rijk der fabelen.

De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) moet richtlijnen uitvaardigen, desnoods via uitvoeringsbesluiten, vanuit de wet NOVA dat elke buitenlandse investeerder in het Hoger Onderwijs gehouden is aan de Surinaamse accreditatie wet NOVA. Dat betekent dat ook de Surinaamse toets gedaan moet worden op de kaders voor de toetsing van kwaliteit in Hoger Onderwijs voor elke nieuwe opleiding die men start in Suriname!. Op het moment dat men vliegt met de KLM of SLM met deskundigheid in het hoofd of in boeken van Nederland naar Suriname verandert de context en is dus de toets van NVAO uit Nederland niet geldig meer. Want laten we eerlijk zijn een curriculum uit de Nederlandse context verplaatsen naar Suriname biedt absoluut niet de zelfde kwaliteitsgarantie aan beide kanten. Wat te denken van zaken als: de kwaliteit van de docenten, de accommodaties, de bibliotheek, gebruik van audiovisuele middelen, de toiletten, de kantine, de begeleiding, stage, praktijkervaring, de representativiteit van de toetsing, de correcties van toetsen en tentamens, de gebruikte werkvormen, etc.

Suriname moet nu paal en perk stellen aan de manier waarop men denkt zich hier te kunnen vestigen zonder getoetst te worden aan de minimale eisen van fatsoen en kwaliteit. Er moet nu ernst gemaakt worden met de institutionele uitrusting van NOVA. Al ongeveer 3 jaar heeft DNA haar goedkeuring gegeven aan deze wet. Het MINOV in nog niet eens in staat geweest in de afgelopen 3 jaar de accreditatieraad in te stellen en de andere operationele zaken te regelen: zo als huisvesting, bemensing, procedures, instelling register HBO opleidingen, vaststelling van de accreditatiekaders, etc. Het gaat nu spoedig gebeuren heeft de minister beloofd. Zien is geloven. Maar, met een accreditatieraad zijn wij er lang niet! Er moet veel meer gebeuren. Er moet professionaliteit worden ontwikkeld, financiële middelen moeten worden vrijgemaakt en de onafhankelijkheid moet worden gegarandeerd. Nu al wordt er politiek bedreven met NOVA en dat is een slecht teken aan de wand voor de borging van kwaliteit van het Hoger Onderwijs. Wij moeten beseffen dat een wet aannemen in DNA simpel is, maar de wet operationaliseren en handhaven, dat is de kunst van het implementeren van wet- en regelgeving.

Bij ons gaat het te ver om te roepen vergunningsplechtig stellen van Hoger Onderwijs instituten, maar men moet zich laten onderwerpen aan de wet Nova in combinatie met een inspectie Hoger Onderwijs. Het wordt tijd de internationale norm te zetten en duidelijke kwaliteitseisen te stellen aan instituten die opereren op de markt van het Hoger Onderwijs.

De case Hogeschool INHOLLAND moet ons wakker schudden uit de slaap waarin wij bedrieglijk in zijn gesust. Na bestudering van het rapport van de hoger onderwijs inspecteur stellen wij ons de vraag: Wat is een diploma van dit instituut waard in Suriname? De Surinaamse studenten die nu aan dit instituut studeren en geld uitgeven moeten worden beschermd als consument, maar ook de toekomstige studenten. Er is immers duidelijk vastgesteld dat bij de verschillende opleidingen in Nederland van INHOLLAND geen garanties zijn voor het behalen van het eindniveau van het HBO-einddiploma.

De Hogeschool INHOLLAND heeft wat ons betreft zijn onschuld verloren in Nederland. Wij weten ook uit de persberichten dat er veel beroering is in Nederland in HBO-land en de politiek over de Hogeschool INHOLLAND te Haarlem.

Langstuderende studenten zouden te lichtvaardig een diploma hebben ontvangen op basis van een alternatief afstudeertraject. Worden er mogelijkerwijs ook diploma’s in Suriname weggeven alleen om nepprestaties te simuleren en om geweldig te doen? Als wij de eerlijke studenten van de Hogeschool in Holland in Suriname mogen geloven, blijkt dat ook in Suriname men middels het overwegend toetsen middels gezamenlijk gemaakte werkstukken, presentaties en take-home tentamens op verkapte manier diploma’s verkoopt. En er gebeurt nog veel meer volgens eigen zeggen van deze studenten. Zaken die het daglicht in Suriname ook niet kunnen verdragen. En zo wordt het bedrijfsleven, de overheid, een hele generatie jongeren en samenleving die niet beter weten, ook in Suriname finaal voor de gek gehouden en vernietigd door lieden die met een stuk papier hier rondlopen, dat in de verte veel weg heeft van van een HBO-diploma, maar verre van HBO-waardig is. Trouwens wie wil er een diploma hebben van een instelling, waar ook ter wereld, waarvan de hoofdvestiging in HOLLAND de laatste jaren steeds negatief in de belangstelling heeft gestaan met het rommelen van zowel examens als met diploma’s. En dat allemaal om de vele Euro’s die grif wordt neergeteld door sommige studenten die graag zogenaamd een internationaal diploma maar vooral een titel willen kopen. Hopelijk vertellen ze bij de inschrijving ook aan deze naieve studenten dat ze na vier jaar in het bezit komen van een stuk papier dat internationaal besmet is door internationale fraude van de instelling en studenten. Wie hierover meer wil weten, en bij deze denk ik vooral aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs hier in Suriname, raadplege mij. Ik ben bereid de stukken te overleggen, al bekruipt mij het gevoel dat ze er weinig mee gaan doen, vanwege een tekort aan kennis op dit specifiek gebied in het tertiair onderwijs. Een gebied waar nog veel moet gebeuren, vooral wanneer het gaat om vestigingen van vooral Nederlandse onderwijsinstituten in deze sector. Want laten wij eerlijk zijn, als het in Nederland al zo erg is met het niveau en de fraude, wat zal het allemaal ook niet zijn in Suriname, where money also talks. Stelt u zich maar voor. Een docent met een fiets die door het leven als armoe-zaaier gaat en van de een op de andere dag een Mark X bouwjaar 2010 rijdt, omdat de scriptie van de kandidaat door hem geschreven is en wie weet ook beoordeeld. President, Minister van Onderwijs, Voorzitter van de Nationale Assemblee met uw volksvertegenwoordigers, this is a wake-up call. Let op uw zaak en laat zo spoedig mogelijk onderzoek instellen op alle in Suriname gevestigde instellingen. Ook die pretenderen internationaal onderwijs aan te bieden onder het mom van internationaal erkend. Instellingen waaraan figuren aan de leiding staan, die niet eens de vereiste minimale doctorale kennis en diploma hebben, om aan een dergelijke HBO-instelling leiding te mogen geven. Omdat ze vaak zelf een HBO-diploma hebben, het niveau van de instelling waaraan ze zelf leiding geven. Mogelijk niet vanwege de kennis, maar door kennissen die ooit zijn komen binnensluipen in het onderwijs, vanwege het vele geld dat er te verdienen is, zonder zelf ook die kennis te hebben om leiding te mogen geven aan een dergelijk hoog kennisinstituut.

Mr. drs. Guillermo Samson, LL.M Msc.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments