Wednesday, June 7, 2023
HomeConsument en RechtJuridisch bekeken

Juridisch bekeken

In de huidige wet, het decreet E2a zijn er winstmarges vastgelegd om een eerlijke en transparante handel te stimuleren. Hierbij moet ook gezien worden het beschermen van de consument voor prijsopdrijving en voedselveiligheid. We vinden het jammer dat sommige handelaren hieraan voorbij gaan en som zelf overdrijven. De roep naar concurrentie is mooi, maar niet voor een kleine economie als de onze. Wij vinden het daarom belangrijk dat de wetten worden nageleefd. We hebben gemerkt dat de overheid niet in staat is dit alleen te doen. Als consument moeten we ze een handje helpen. Daarom zullen we in de komende maanden de verschillende wetten die de consument moeten beschermen nader bekijken. Hier krijgt u alvast een opsomming van de wetten om economische delicten te voorkomen, en verder de bijlage van Decreed E-2a van 16 september 1980. Een lijst van goederen, waarvan de prijzen c.q. de groot- en kleinhandels winstmarges tot een nader bij afzonderlijk decreet te bepalen tijdstip niet mogen worden verhoogd.

WET van 9 januari 1986, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en berechting van economische delicten (Wet economische delicten) (S.B. 1986 no. 2), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziging bij S.B. 1989 no. 42, S.B. 1992 no. 80, S.B. 2002 no. 67.

ECONOMISCHE DELICTEN
Artikel 11 1. Economische delicten zijn overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens:

1. Het Decreet Prijszetting en Prijsbewaking (S.B.1984 No. 66);

2. Het Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 No. 145);

3. Het Decreet Controle Importgoederen (S.B. 1981 No. 172);

4. Het Decreet IJkwezen (S.B. 1983 No. 17);

5. Deviezenregeling 1947 (G.B. 1947 No. 136);

6. In- en Uitvoerregeling 1954 (geldende tekst S.B. 1981 No. 43);

7. Decreet inzake openingstijden winkelbedrijven (S.B. 1981 No. 99);

8. Het Padiedecreet 1985 (S.B. 1985 No. 35);

9. De Vleeskeuringswet (G.B. 1961 No. 45);

10. Wet Voorziening Afbetalingsstelsel (G.B. 1970 No. 91);

11. Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen 1968 (G.B. 1968 No. 63);

12. Invoerrechtenregeling 1981 (S.B. 1981 No. 132);

13. De Bestrijdingsmiddelenwet (G.B. 1971 No. 151);

14. De Waterschapswet (G.B. 1932 No. 32);

15. Het Decreet M.C.P. Beheer (S.B. 1984 No. 14);

16. De Plantenbeschermingswet (G.B. 1965 No. 102);

17. De Slachtverbodwet (G.B. 1945 No. 28);

18. Wet Bestrijding Dierziekten (G.B. 1954 No.23);

19. Het Zeevisserijdecreet (S.B. 1980 No. 144);

20. Het Decreet tegengaan smokkelen (S.B. 1986 No. 3);

21. De Visstandsbeschermingswet (G.B. 1961 No. 44);

22. De Jachtwet (G.B. 1954 No. 25);

23. De Natuurbeschermingswet (G.B. 1954 No. 26);

24. Wet Bosbeheer;

25. De Houtuitvoerbelastingwet (G.B. 1946 No. 108);

26. De Houtuitvoerwet (G.B. 1950 No. 1);

27. De Uitvoerwet landbouw-, tuinbouw- en bosbouwproducten (G.B. 1936 No. 77);

28. De Wet op de territoriale zee en de aangrenzende economische zone (S.B.1978 No.26);

29. De Uitvoerverbodenwet (G.B. 1935 No. 105);

30. De Bouwwet (G.B. 1956 No. 30);

31. de Stedebouwkundigewet (G.B. 1972 No. 96);

32. de Planwet (G.B. 1973 No. 89);

33. de Delfstoffenwet (G.B. 1882 No. 19);

34. de Wet Exploitatie Delfstoffen in bevaarde kreken en stromen (G.B. 1895 No. 7);

35. de Goudbelastingwet (G.B. 1895 No. 12A);

36. de Petroleumwet (G.B. 1932 No. 55);

37. de Bauxietwet (G.B. 1919 No. 76);

38. de Concessiewet (G.B. 1907 No. 34);

39. de Voedingsmiddelenwet (G.B. 1911 No. 25);

40. de Wet verbod uitvoer van voedingsmiddelen (G.B. 1939 No. 56);

41. de Geldschieterswet (G.B. 1948 No. 43);

42. de Woekerwet (G.B. 1939 No. 14);

43. de Waarborgwet (G.B. 1973 No. 46);

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments